h

Minder sociale woningen in Vollenhove?

19 februari 2024

Minder sociale woningen in Vollenhove?

Op 6 februari jl. vond een Ronde Tafel plaats over de Gebiedsvisie Parkplan Vollenhove. In deze gebiedsvisie wordt in grote lijnen geschetst welke ontwikkelingen in de wijk Vollenhove de komende jaren zullen plaatsvinden. Het gaat dan niet alleen om woningbouw, maar ook om plannen om de Laan Van Vollenhove anders in te richten zodat de auto’s minder dominant in het straatbeeld zullen worden en plannen om de wijk voor bewoners meer als wandelgebied in te richten, waaronder een aan te leggen verbinding met het tegenoverliggende Sanatoriumbos. 

 

Mooie ambities allemaal, maar in de gebiedsvisie wordt ook gesproken om voor de bestaande (sociale) woningvoorraad in de wijk Vollenhove een woondifferentiatie in te voeren. Er wordt zelfs al gesproken over een nieuwe Woonvisie die dit mogelijk zou maken. Een Woonvisie waar de raad nog geen kennis van heeft kunnen nemen en dus ook nog niet over heeft kunnen beslissen.

 

Bij de Ronde Tafel had de SP hier dan ook vragen over gesteld aan de wethouder, mevrouw Welting. Dat in de gebiedsvisie eigenlijk alleen gesproken wordt over te bouwen middeldure woningen in de wijk Vollenhove: daar is iets bij voor te stellen. Maar dat voor de bestaande woningvoorraad ook een woningdifferentiatie kan komen: wat betekent dat in de praktijk? Het antwoord van de wethouder was vooral een toezegging dat de sociale woningen die mogelijk onttrokken zouden worden aan de voorraad, bij de nieuwbouw (bij voorkeur) ook in de wijk Vollenhove zouden worden teruggebouwd. Geruststellend is dat niet helemaal. Want over deze compensatie staat namelijk niets opgenomen in deze gebiedsvisie. 

 

Ook omdat over het aantal bestaande sociale woningen waar deze woningdifferentiatie voor zou gelden in deze visie geen uitspraak wordt gedaan. Dit roept op zich al vragen op. De SP vreest dat bij ongewijzigd vaststellen van deze gebiedsvisie de mogelijkheid ontstaat om de sociale woningvoorraad in de wijk Vollenhove met een x aantal woningen af te laten afnemen, hetgeen voor ons een ongewenste uitkomst zou zijn. Meer middeldure woningen toevoegen in de wijk Vollenhove is voor de SP alleen acceptabel als dit niet ten koste gaat van de bestaande voorraad sociale woningen. 

 

De SP wil dan ook een debat hebben over deze gebiedsvisie, dat op 29 februari gehouden zal worden. Niet omdat we er op tegen zouden zijn om de wijk Vollenhove een vitale wijk te laten worden waar bewoners zich meer verbonden voelen, meer thuis en minder geïsoleerd van de rest van Zeist. Maar wel als deze ontwikkelingen alleen mogelijk zijn als dat zou leiden tot een afname van de bestaande voorraad sociale huur in deze wijk. 

 

David Tompot

 

U bent hier