h

Bijdrage SP Algemene Beschouwingen over Kadernota

25 juni 2023

Bijdrage SP Algemene Beschouwingen over Kadernota

Bijdrage SP Algemene Beschouwingen over Kadernota, 20 juni 2023

 

Voorzitter,

Onlangs was ik bij een bewonersavond van huurders van appartementen aan de Graaf Adolflaan. Er bleek nogal wat aan de hand te zijn met de woningen aldaar. Achterstallig onderhoud, waarbij het achterstallige door de verhuurder (De Eenhoorn) de effecten kreeg ook van een brandgevaarlijke situatie. Elektriciteitskabels die in de kelderruimte open en bloot lagen, loszittende wandcontactdozen in dezelfde ruimte, en in sommige woningen ook gaslekken waarvan de reparatieverzoeken door de bewoner die tijdens die avond ook aanwezig was, al weer van meer dan een jaar terug lagen. En dat nog los van de toestand van de woningen, met veel tochtopeningen en overlast van water dat door verstopte afvoeren lang blijft staan. De Eenhoorn zou afzien van het reguliere onderhoud omdat de verhuurder de woningen bij vertrek van huurders in de verkoop wil zetten.

Als je boven geschetste situatie iets op je laat inwerken, dan kun je niet anders dan concluderen dat een aantal particuliere verhuurders, die in belangrijke mate de vrije huursector bedienen, zelf al te veel de vrije hand hebben om hun huurders niet alleen in de kou te zetten, maar er ook geen probleem mee lijken te hebben als hun huurders een wooncomplex  bewonen met  brandgevaarlijke en gezondheid schadende situaties. Situaties die pas worden aangepakt als het echt niet anders kan, op het moment dat op last van de brandweer, na een inspectie, de Eenhoorn eindelijk in beweging kwam om de elektriciteitskabels in de kelders op een brandveilige manier te isoleren en met schotten af te schermen van publiek.

Voor de SP is deze situatie illustratief voor de noodzaak dat de Wet op Goed Verhuurderschap er nu snel komt.  En dat is ook om andere redenen hard nodig: namelijk om de duurzaamheidsambities van onze gemeente te kunnen waarmaken. Daar is immers behoorlijk wat geld voor nodig (het renoveren van een slecht isolerende naar een energiezuinige woning kost al zo enkele tienduizenden euro’s) en in dat perspectief is de SP ook blij dat het college er voor heeft gekozen om de reserve voor de integrale ontwikkelingen met een kleine 3 miljoen euro aan te vullen. Want het gespaarde geld in dit potje zal hard nodig zijn als we de komende jaren echt vaart willen maken met de verduurzaming van de nog enkele duizenden slecht geïsoleerde woningen die onze gemeente heeft. Hoe denkt het college in dit verband particuliere verhuurders ook mee te krijgen in de verduurzaming van hun woningareaal?

Laat ik een sprong maken naar een ander onderwerp. Om te beginnen met iets wat me opviel aan de  vacaturepagina van onze gemeentelijke website: twee vacatures voor boa’s met specifiek benoemd een “taakaccent jeugd”. Graag zou ik van het college willen weten of deze twee vacatures voor boa’s inderdaad een uitbreiding betekenen van het aantal boa’s in onze gemeente, in het licht ook van de Eerste Bestuursrapportage, waarin op pag. 36 gesproken over een extra boa voor de wijk Vollenhove. Met de komst van een discotheek aan de Tweede Dorpsstraat, naar het zich in ieder geval laat aanzien, zou wat de SP betreft een uitbreiding van de boa’s voor het centrumgebied zeker aan de orde zijn. Graag hoor ik het van het college of ook het centrumgebied op een extra boa mag rekenen.  Niet overbodig als je je bedenkt dat de discotheek, als deze daadwerkelijk straks open gaat, enkele honderden (ik heb me laten informeren dat de discotheek ruimte biedt voor maximaal 500 personen oftewel 500 staplaatsen want stoelen zullen er niet komen) bezoekers kan ontvangen. Bezoekers die na sluitingstijd, om drie uur of vijf uur s nachts, dus en masse zich op straat begeven. Een straat waar ook doorgaand verkeer is en waar omwonenden mogelijk ook extra overlast zullen ervaren van grote aantallen bezoekers. Zonder extra boa’s lijkt het een onhaalbare zaak om de te verwachten overlast in enige mate te kunnen indammen, hoe kijkt het college hier tegenaan?

Wat dat betreft, een discotheek zou jongeren in Zeist (en omgeving) wel iets te bieden hebben. Als SP hebben we wel nog wat andere vragen over de mogelijke opening van deze discotheek, maar die zullen we apart schriftelijk stellen.

Om een brug te slaan, van discotheek naar dorpshuis en daarmee naar een onderdeel in de Kadernota (pag. 20) De SP vraagt zich af waarom überhaupt een verkenningsonderzoek nodig is voor een Dorpshuis in Den Dolder. In de toelichting bij dit voorstel wordt gesteld dat onder een (waarschijnlijk niet onbelangrijk) deel van de bewoners van Den Dolder al veel langer een wens bestaat om een dorpshuis te hebben. Onder de alinea “Risico’s bij niet honoreren” is te lezen dat “zonder een verkenningsonderzoek wij geen goed onderbouwde argumenten bij een eventueel negatief antwoord hebben”. Waarom zo’n voorbehoud maken, waarom op zo’n omfloerste wijze zeggen dat het college niet overtuigd is van het nut van een dorpshuis voor de inwoners in Den Dolder? Zeg dan gewoon dat je er geen geld in wilt steken, dan ben je duidelijk. Maar nu ga je een ton gemeenschapsgeld steken in een onderzoek dat straks mogelijk als uitkomst gaat hebben dat een dorpshuis in Den Dolder niet haalbaar is. Dat is niet slechts verspilling van gemeenschapsgeld, het is ook het niet serieus nemen van de behoefte van veel inwoners van Den Dolder.

De SP is er van overtuigd dat een dorpshuis voor Den Dolder dezelfde potentie heeft als het Dorpshuis in Austerlitz heeft voor de inwoners die daar nu een prachtige ontmoetingsplek hebben. Waarin volop activiteiten plaatsvinden en ontmoetingen tussen inwoners ook worden gestimuleerd middels het organiseren van maaltijden waar iedere inwoner zich voor kan opgeven. Ik zie alleen maar voordelen van zo’n dorpshuis, een investering die zich ruimschoots terugverdient. Niet alleen jongeren zullen er wat aan hebben, voor wie een hangplek in Den Dolder niet gerealiseerd kon worden. Het zal voor de hele Dolderse bevolking een ontmoetingsplek bieden in hun eigen woonkern. Wat de SP betreft zetten we die 1 ton die nu beschikbaar wordt gesteld voor een verkenningsonderzoek dan ook liever in voor het komen tot een plan om een dorpshuis in Den Dolder te gaan realiseren. Laat de Dolderse bevolking zelf met een concreet plan komen waarbij de gemeente faciliterend op kan treden voor de ambtelijke ondersteuning en eventueel inhuur van een architectenbureau.

Voorzitter, na deze uitweiding over dit ene voorstel uit de kadernota zou ik graag ook nog wat opmerkingen willen plaatsen over de Eerste Bestuursrapportage.

Laat ik om te beginnen het college complimenteren met enkele goed initiatieven, zoals het vergemakkelijken voor inwoners om inkomensregelingen aan te vragen, het streven om op alle basisscholen in Zeist cultuureducatie aan te bieden en de investering die ook de komende jaren wordt gedaan om laaggeletterde inwoners een taaltraject aan te bieden. Een eerste voorwaarde om inwoners mee te kunnen laten doen aan de samenleving.

Maar laat ik ook wat aandachtspunten noemen.

Zo wordt op pag. 13 gesproken over twaalf wijkvoorzieningen, waarbij wijkbewoners een centrale plek hebben om elkaar te ontmoeten, maar niet over verruiming van de openingstijden wat ook zou kunnen bijdragen dat meer wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Op pag. 18: de SP heeft eerder al eens verzocht om meer transparantie in de kosten die RMN maakt voor het ophalen van grofvuil. Want niet al het grofvuil dat op straat staat, is ook netjes aangemeld door bewoners om opgehaald te worden door de RMN. De SP zou graag willen weten wat de effecten zijn van de invoering van het tarief van 20 euro voor het ophalen van grofvuil, in het bijzonder voor wat betreft de illegale dumpingen van grofvuil en de kosten die de RMN hiervoor moet maken. Waarom niet een eventueel belastingvoordeel (pag. 39) gebruiken voor het schrappen van deze bijdrage van 20 euro voor ophalen van grofvuil, in plaats van het verlagen van gemeentelijke belastingen? Op pag. 22 van de kadernota wordt gesproken over prestatieafspraken met corporaties en woningcorporaties. Moeten er niet ook afspraken gemaakt worden om de leegstand te bestrijden? Iets verderop, op pag. 28, wordt gesproken over het leren van experimenten waarin “voorkomen [wordt] dat thuisloosheid verergert naar dakloosheid”. Het gaat hierbij specifiek om de doelgroepen van de Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Maar we zien dat ook reguliere, economisch zelfstandige huurders in onze gemeente dakloos kunnen raken. Gaat het college ook deze mensen helpen aan een woning? Over woonurgentie gesproken: het college wil verkennen of woningzoekenden werkend in onderwijs, zorg en veiligheid urgentie kunnen krijgen. Daarbij wordt de voorgaande vraag des te prangender of regulier woningzoekenden die een beroep willen doen op woonurgentie, bijvoorbeeld omdat ze na een scheiding hun huis zijn kwijtgeraakt, nog wel een kans maken op woonurgentie? Het gaat hier immers ook om een groep die dakloos kan raken.

Als laatste. Over het bestrijden van de leegstand. De SP is voorstander van een leegstandverordening. Op pagina 34 van de Eerste Berap wordt gesproken over het streven naar afname van leegstand in het centrum. Maar hoe zit het dan met de leegstand elders? Moet daar elders, zoals in het wijkwinkelcentrum Kerckebosch, niet ook meer aandacht voor zijn?

David Tompot

SP Zeist

 

U bent hier