h

Weinig voor veel geld

17 januari 2023

Weinig voor veel geld

Binnenkort zult u waarschijnlijk weer de jaarlijkse aanslag voor de gemeente- en waterschapsbelastingen ontvangen. Vorig jaar betekende dat nog een aanzienlijke stijging van vooral de afvalstoffenheffing, maar wat wordt het voor dit jaar? Wel, een korting van maximaal 15 euro per inwoner op de afvalstoffenheffing.

Het college heeft namelijk voor dit jaar een bedrag uitgetrokken van 500.000 euro voor algemene lastenverlichting. Een meerderheid van de raad had in december ingestemd met dit voorstel, waarbij de inzet was om voor zoveel mogelijk inwoners van Zeist wat lastenverlichting te kunnen bieden.

De SP had tegen dit voorstel gestemd. Wij vonden (en vinden) dat het geld beter besteed had kunnen worden voor een tegemoetkoming in de hoge kosten voor de mensen in onze gemeente die het écht nodig hebben. In plaats van dat een groot deel van die 5 ton nu ook terecht komt bij huishoudens die het financieel best goed kunnen redden. Als het aan de SP had gelegen, hadden we die 5 ton dan ook gericht ingezet voor de huishoudens met de laagste inkomens (een groep van vier- tot vijfduizend huishoudens) die daarmee voor een bedrag van 100 euro echt geholpen hadden kunnen worden. Met een bedrag van 15 euro wordt nu echter feitelijk niemand echt geholpen.

Deze weinig effectieve vorm en zinvolle vorm van lastenverlichting is wat dat betreft ook meer symbolisch. Wie met ingang van dit jaar zijn grofvuil wil laten ophalen moet daarvoor nu een bijdrage betalen van 20 euro: met die (maximaal) 15 euro wordt dus zelfs deze bijdrage dus nog niet eens volledig gecompenseerd.  De SP was hier overigens ook geen voorstander van. De kans is immers groot dat met deze maatregel het aantal dumpingen van grof huishoudelijk afval zullen toenemen. De vraag is dan in hoeverre de besparing voor de gemeente opweegt tegen de mogelijk extra kosten die gemaakt zullen worden als het aantal afvaldumpingen door deze maatregel zou toenemen. De kosten voor de verwijdering van dit gedumpt afval zullen immers weer terug komen in een hogere afvalstoffenheffing.

Het blijft dus hard nodig om ons ook voor 2023 vol te gaan inzetten voor een socialer Zeist. De SP Zeist wenst u nog een goed en gezond 2023 toe!

U bent hier