h
Verkiezingsprogramma 2018

Onderwijs

Hoewel onderwijs grotendeels landelijk wordt geregeld, vinden wij dat de gemeente op dit vlak meer verantwoordelijkheid kan nemen. Met goed onderwijs en het bijbrengen van vaardigheden biedt je alle inwoners zo veel mogelijk gelijke kansen.

De SP wil dat:

  • de gemeente, ervoor verantwoordelijk dat elke leerplichtige in de gemeente onderwijs kan volgen, een actievere rol speelt in het samenwerkingsverband tussen de scholen.
  • er meer wordt gedaan om basisscholen evenwichtig over de wijken te verdelen. Bij het opzetten van nieuwe wijken (in alle kernen) dient de gemeente mee te nemen dat dit gevolgen heeft voor de vraag naar onderwijs.
  • de gemeente bijdraagt aan verbetering van de veiligheid in en rond scholen.
  • wordt ingezet op de brede school (combinatie van lager onderwijs en voor- en naschoolse opvang) in alle wijken.
  • laaggeletterdheid en analfabetisme bij volwassenen wordt aangepakt.
  • er meer activiteiten voor kinderen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan workshops met sport en cultuur. Hierbij moet de samenwerking worden gezocht met onder andere welzijnsorganisaties en sportverenigingen.
  • huiswerkbegeleiding, indien de school deze wenselijk acht, wordt vergoed.

U bent hier